REI ZENTOLO, con domicilio en Rua Dona Tareixa num. 2 baixo Pontevedra pon en coñecemento dos usuarios deste sitio Web a sua política de protección de datos de carácter persoal, para que os usuarios determinen libre e voluntariamente si desexan facilitar a REI ZENTOLO S.L os datos personais que se lles requiran con ocasión da suscripción, rexistro ou cumplimentación de calesquera formulario de datos online.

Os datos de carácter persoal recollidos neste sitio Web serán tratados de forma leal e lícita conforme os principios e dereitos recollidos na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e demais normativa de desenrolo.

Dereito de información

Según require o artigo.5 da Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, informamoslle que os datos que nos facilite a través desta páxina web, serán incluidos nos ficheiros de REI ZENTOLO S.L, os cales atopanse inscritos no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos , coa finalidade de e prestarlle os servicios propios de REI ZENTOLO S.L e informarlle sobre promocions, proxectos, futuros eventos e actividades que se realicen dende REI ZENTOLO S.L ou en colaboración coa mesma.

Poderán exercer en calquera momento os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos, mediante carta dirixida a REI ZENTOLO S.L, co mesmo enderezo anterior. A efectos informativos, se designa como Responsable do Ficheiro a REI ZENTOLO S.L

Consentimento

Como titular dos datos facilitados a REI ZENTOLO S.L a través de nosa web, usted consinte de forma inequívoca á incorporación dos mesmos ó ficheiro automatizado de usuarios e contactos da web, do que é responsable REI ZENTOLO S.L, para as finalidades específicamente determinadas anteriormente, ou para outras finalidades distintas, dependentes da REI ZENTOLO S.L.

Calidade de datos

O usuario deberá responder da veracidade e certeza dos datos personais suministrados e comunicar calquera modificación dos mesmos que se produza no futuro. Por parte da REI ZENTOLO S.L procederase á cancelación dos datos personais recollidos cando deixen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a que houberen sido recabados ou rexistrados. A cancelación dará lugar ó bloqueo dos datos, conservándose únicamente á disposición das Administracions públicas, Xuices e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nacidas do tratamento, durante o prazo de prescripción de éstas. Cumprido o citado prazo procederase á supresión dos seus datos personais, conservándose unicamente aqueles necesarios para finalidades históricas e estadísticas.

Seguridade dos datos

A REI ZENTOLO S.L, ten procedido á implantación da súa política de protección de datos conforme á vixente LOPD, adoptando todaslas medidas técnicas e organizativas necesarias para garanti-la seguridad dos datos de carácter persoal e evita-la sua alteración, pérdida, tratamiento ou acceso non autorizado. O nivel de seguridade adoptado está en consonancia coa natureza dos datos personais suministrados.